Glossari

Glossari (llista de termes):

Competències (bàsiques, transversals, específiques)

 

Eina Experience

 

Model d’informe d’avaluació final

 

Pla de treball individualitzat

 

Professor docent col·laborador (PDC)

 

Professor responsable d’assignatura (PRA)

 

Projecte formatiu

 

Prova d’avaluació contínua (PAC)

 

Resultats d’aprenentatge

 

Tutoria de centre